مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – بوته زیرگ
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
با توجه به اینکه در سالهای گذشته مقداری از قنات کول گذاری شده است اما بخشی از قنات باقیمانده که هدر رفت و گریز آب دارد ونیاز به کول گذاری داردو با این کار وضعیت موجود قنات حفظ شده واز کاهش آب در ماه های گرم سال که نیاز به آب بیاری بیشتر مزارع میباشد کاسه میشودهمچنین  مسافت بعضا زیاد از مظهر قنوات و یا چاه های عمیق تا مزارع با خاک مرغوب جهت کشاورزی قسمت زیادی از آب در مسیر انتقال هدر و از حیز انتفاع خارج و عملا با کاهش بهره وری در حوزه کشاورزی مواجه  شده است . در سال های اخیر با کاهش نزولات آسمانی و لزوم توجه بیش از پیش به استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بهره وری در این حوزه و جلوگیری از تلفات آب در مسیر های انتقال مورد توجه قرار گرفته است و با اجرای لوله گذاری در سنوات گذشته در بسیاری از روستا ها  علیرغم کاهش نزولات جوی و کاهش دبی خروجی آب قنوات و چاه ها با افزایش سطح زیر کشت و یا تثبیت کشاورزی در بسیاری از مناطق گردیده است . در صورت اجرای طرح اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی رونق و سطح معیشت مردم بهبود خواهد یافت .
بودجه مورد نیاز
۴۵ میلیون تومان
تصاویر طرح
قنات خراسان جنوبی - کریمان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست