بازسازی نهر آب

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

45 میلیون تومان

تصاویر طرح

تامین سیمان و آهک نهر آب در استان خراسان جنوبی رود های رومه ، دهن رود ، زهری ، مهاباد ، عباس آباد

تصاویر این پروژه :

قبل از انجام پروژه

نهر آب
نهر آب

بعد از انجام پروژه

نهر آب
نهر آب

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست