ترمیم و اصلاح

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

4 میلیون

تصاویر طرح

از نیازهای پایه ای این استان جهت رونق مجدد کشاورزی روستاها اصلاح قنات هاست. متاسفانه با وجود هزینه اندک این کار هموطنان ما در این مناطق قادر به تأمین آن نیستند.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست