مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

30,000,000 تومان

تصاویر طرح

توزیع 300 بسته گوشت گرم در تابستان 1398 به مبلغ 30 میلیون تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست