مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

30,000,000تومان

تصاویر طرح

توزیع 300 بسته گوشت گرم به مبلغ 30 میلیون تومان در پاییز 1398

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست