ساخت و بازسازی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

8 میلیون

تصاویر طرح

خرید سیمان جهت ساخت نهر برای جریان آب از قنات  |  کریمان | موسسه خیریه مهرنگار ماندگار

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست