مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – درح
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح اﺣﯿﺎ و ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎ از ۶۷ ﻗﻨﺎت ، ﻣﺰاﯾﺎي ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ زﯾﺮ کشت ۴۰ هکتار خواهد بود.
تشریح طرح
طﻮل اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﮐﺸﺎورزي روﺳﺘﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و اﻓﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﺑﯽ آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺰش ﻫﺎي ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻮره و ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﻮل ﮔﺬاري ﮐﻮره ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاري آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
بودجه مورد نیاز
۴۰ میلیون تومان
تصاویر طرح
استخر کفاز - خراسان جنوبی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست