مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – دره عباس
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
ترمیم قنات آسیب دیده از سیل در روستای دره عباس بخش قهستان شهرستان درمیان خراسان جنوبی 350 متر باربرداری
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست