احداث استخر

مکان-خیریه کریمانمکان
استان خراسان جنوبی، بیرجند قهستان ، روستای بوته زیرگ
مشخصات فنی
الف) احداث ۱۰۰ متر استخر ذخیره آب
ب) کانال کشی به منظور هدایت جریان آب به طو ل ۶۰۰ متر(لوله گذاری به طول ۶۰۰ متر طرح مذکور با لوله های پلی اتیلن ۴(بار) اتمسفر از سایز ۱۱۰mm تا ۳۰۰mmبنا به دبی خروجی منابع و کروکی نقشه برداری مسیر)
ج) ترمیم و مرمت قنات به طول ۲۵۰ متر
مدت زمان اجرای طرح
۶۰ روز کاری
ثمرات طرح
با انجام طرح لوله گذاری ۵۰ خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت به ۲۰هکتار افزایش خواهد یافت. همچنین با احداث استخر ذخیره آب از هدر رفت و گریز آب نیز جلوگیری می شود.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت این روستا 249نفر ( 58خانوار) بوده‌است.
با توجه به اینکه در سال های گذشته مقداری از قنات کول گذاری شده است اما بخشی از قنات با قی ما نده که دچار هد ر رفت و گریز آب است ونیاز به کول گذاری دارد . با این کار وضعیت موجود قنات حفظ شده واز کاهش آب درماه های گرم سال که نیاز به آبیاری بیشتر مزارع است ، جلوگیری می شود .
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح
قنات خراسان جنوبی - کریمان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست