انتقال آب

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی-شهرستان زیرکوه روستای ملکی
مشخصات فنی
الف) گام اول، حفاری به جهت لوله گذاری است .
ب) به دلیل وجود اختلاف سطح زمین در منطقه آب بدون نیاز به پمپ در لوله ها جریان پیدا خواهد کرد.
ج)مسافت تخمینی فاز اول آبرسانی به اولین محله روستا ۵ کیلومتر و مسافت تخمینی فاز دوم آبرسانی به دومین محله ۹ کیلومتر می باشد.
مدت زمان اجرای طرح
۳۰ روز کاری
ثمرات طرح
مشکلات ناشی از حمل آب با تانکر و یا نبود تانکر حمل آب مرتفع می شود. با اجرای این طرح محله عشایری تثبیت خواهد شد. عشایر جهت دام خود مسافت کمتری را کوچ می کنند و با توجه به اینکه بیشتر درآمد روستا از دامداری است رساندن آب به محله های دامداری و افزایش بهروری دام امری ضروری است.
تشریح طرح
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۶۵۰ نفر ( ۱۲۰خانوار) بوده‌است.
روستای ملکی ، از جمله روستاهای قدیمی شهرستان زیرکوه یکی از شهرستانهای مرزی استان خراسان جنوبی است که حدود ۱۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و با توجه به دامدار بودن عشایر نیاز به تثبت محله های عشایری در رونق دامداری دارد. محله عشایری فاقد آب شرب و آب جهت دام است.
بودجه مورد نیاز
۷۰ میلیون تومان
تصاویر طرح
ابخیزداری- کریمان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست