انتقال آب

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – پترگان – روستای ملکی
(۱۰ کیلومتری مرز افغانستان)
مشخصات فنی
احداث خط لوله به طول ۶۰۰۰ متر مربع جهت انتقال آب به محله دامداری
(تأمین سیمان ، آهک ، بلوک سیمانی ، هزینه دستمزد دستگاه حفاری)
مدت زمان اجرای طرح
30 روز کاری
ثمرات طرح
با توجه به این که مردم این روستا به دامداری مشغول اند. با اجرای این طرح علاوه بر تأمین آب مورد نیاز دام ، تعداد دام روستا تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت که این مهم نقش بسزایی در امر اشتغال جوانان دارد
در فاز بعدی این طرح یک کیلومتر لوله جهت احیای کشاورزی منطقه که سال هاست تعطیل شده است ، احداث می گردد.
تشریح طرح
شغل غالب روستاییان ، دامداری است . با توجه به این که کشاورزی در این روستا رونقی ندارد رساندن آب به محله های دامداری و افزایش بهروری دام امری ضروری است.
با اجرای این طرح مهاجرت معکوس صورت خواهد گرفت ، افزایش سه برابری دام سبک و شتر ، اشتغال زایی پایدار ، عدم تخریب مراتع اطراف روستا به دلیل رفت و آمد دام برای خوردن آب.
بودجه مورد نیاز
۷۰ میلیون تومان
تصاویر طرح
ابخیزداری

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست