ساخت و بازسازی

مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

8 میلیون تومان

تصاویر طرح

از نیازهای فرهنگی این استان ساخت کتابخانه و تجهیز آن به کتاب های مناسب نوجوانان است. خرید اقلام با همکاری سایر نهادهای مسئول با حداقل قیمت انجام خواهد شد.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست