مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – شوسف
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
با انجام طرح کانال کشی ، ۲۰ خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت ۱۵ هکتار خواهد بود.
تشریح طرح
با توجه به مسافت بعضا زیاد از مظهر قنوات و یا چاه های عمیق تا مزارع با خاک مرغوب جهت کشاورزی قسمت زیادی از آب در مسیر انتقال هدر و از حیز انتفاع خارج و عملا با کاهش بهره وری در حوزه کشاورزی مواجه شده است . در سال های اخیر با کاهش نزولات آسمانی و لزوم توجه بیش از پیش به استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش بهره وری در این حوزه و جلوگیری از تلفات آب در مسیر های انتقال مورد توجه قرار گرفته است و با اجرای کانال کشی در سنوات گذشته در بسیاری از روستا ها علیرغم کاهش نزولات جوی و کاهش دبی خروجی آب قنوات و چاه ها با افزایش سطح زیر کشت و یا تثبیت کشاورزی در بسیاری از مناطق گردیده است . در صورت اجرای طرح اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی رونق و سطح معیشت مردم بهبود خواهد یافت . ضمنا اراضی که شیب انتقال آب در آن ها کمتر از ۵ در ۱۰۰۰ باشد از کانال روباز بتنی استفاده میشود و در سایر اراضی با شیب بالاتر استفاده از لوله توصیه میشود .
بودجه مورد نیاز
۴۵ میلیون تومان
تصاویر طرح
شوسف

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست