مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – قهستان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
تکمیل و بهره برداری قنات روستای سریجان در  بخش قهستان  شهرستان درمیان خراسان جنوبی : 80 متر سرگشایی
بودجه مورد نیاز
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست