آبخیزداری

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – میغان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
این طرح در حوضه آبریز خروان اجرا می شود و تاثیر بسزایی در ذخیره رواناب های منطقه ، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی وآبدهی قنوات و چشمه های پایین دست روستاهای واقع در این حوضه  خواهد داشت .
تشریح طرح
در طرح های آبخیزداری هدف اصلی تغذیه سفره های آب زیرزمینی، مقابله با تخریب اراضی و منابع طبیعی  با ممانعت از ایجاد جریان های سیلابی و مدیریت روان آب ها جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به بافت مسکونی روستا ها و مزارع و اقع در مسیر رودخانه های فصلی و حاشیه آن میباشد . این طرح ها شامل عملیات عمرانی( خاکی وسنگی ) و  عملیات بیولوژیک می باشد. عملیات عمرانی  بنا به بافت زمین شناسی محل و عوارض طبیعی و ملاحظات زیست محیطی و … در غالب بند های خاکی، گابیون بندی ، سازه های سنگ و ملات  تعریف و به اجرا در می آید .
بودجه مورد نیاز
۴۰ میلیون تومان
تصاویر طرح
کلاته حسن-خراسان جنوبی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست