مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

65 میلیون تومان

تصاویر طرح

توضیع 300 بسته مواد غذایی در اسفند 98 و فروردین 99.

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست