مکان-خیریه کریمانمکان
مشخصات فنی
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
تشریح طرح
بودجه مورد نیاز

20 میلیون تومان

تصاویر طرح

هر مد طعام 3000  هزار تومان
کفاره عمد 180000 هزار تومان

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست