مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی – کلاته یعقوب
مشخصات فنی
آیتم های اجرایی پروژه مذکورشامل ۱۰۰ متربغل بری و باربرداری کوره قنات شامل ردیف های ۱۰۴۰۲ و ۱۰۴۰۳ فهرست بها قنوات ۹۵ خاکبرداری در زمین های نرم وسخت و ۲۰۱۰۱ و ۲۰۱۰۲ ریزش برداری گالری قنات و ۲۰۱۰۶ نوکنی وبغل بری و ۱۵۰ متر کول گذاری و طوقه چینی ردیف های ۶۰۷۰۱ و ۶۰۷۰۲ تهیه و نصب کول بتنی مسلح در کوره قنات و میله چاه و ۶۰۴۰۱ و ۶۰۴۰۲ تهیه مصالح و شفته آهک که موجب کاهش تلفات آب و گریز آن در کوره و انتقال به مظهر جهت کشاورزی و شرب و به تبع آن افزایش سطح زیر کشت و راندمان مطلوب کشاورزی خواهد شد
مدت زمان اجرای طرح
ثمرات طرح
با انجام طرح احیا و مرمت قنات ، ۱۵ خانوار روستا از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت ۱۱ هکتار خواه بود.
تشریح طرح
محل اصلی تامین آب و کشاورزی روستا میباشد . در اثر کاهش نزولات جوی در دو دهه اخیر و افت سفره های زیر زمینی با کاهش شدید دبی آب مواجه شده است . همچنین ریزش های کوره قنات و چاه ها باعث انسداد در بعضی نقاط کوره و مزید بر علت کاهش دبی قنات گردیده است. با اجرای طرح و بازگشایی مسیر و کول گذاری کوره شرایط جهت پایداری آب موجود مهیا خواهد شد . و کمک شایانی به توسعه کشاورزی نابود شده در سال های اخیر و ماندگاری مردم در روستا خواهد نمود.
قنات آب گریز دارد ونیاز به لایروبی  وبند کشی  کول ها دارد ودر طول قنات کولها با هم اختلاف ارتفاع دارد و ۱۵۰ احتیاج به مرمت دارد
بودجه مورد نیاز
۴۵ میلیون تومان
تصاویر طرح
فیروز آباد - خراسان جنوبی

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست