انتقال آب

مکان-خیریه کریمانمکان
استان خراسان جنوبی، بیرجند قهستان ، روستای بوته زیرگ
مشخصات فنی
الف) حجم خاکبرداری ۶۵ مترمکعب
ب) حجم شفته ریزی و زیر سازی کانال ۶۵ مترمکعب
ج) بتن ریزی  ۲۰۰ متر طول کانال به حجم ۵۰ مترمکعب
د) اجرای دریچه تخلیه از کانال ۱۵ مورد
مدت زمان اجرای طرح
۳۰ روز کاری
ثمرات طرح
کاهش 5 درصدی هدر رفت آب  ناشی از خاکی و شنی بودن جوبهای قدیمی و همچنین رشد علفهای هرز در کف جوبها باعث پرت بیشتر آب شده است.
تشریح طرح
اجرای کانال بتنی انتقال آب کشاورزی به طول ۲۰۰ متر
بودجه مورد نیاز
الف) هزینه کرایه میکسر بتن ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
ب)هزینه خرید آهک ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال
ث) هزینه خرید سیمان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست