مرمت قنات

مکان-خیریه کریمانمکان
خراسان جنوبی- دهستان میغان- روستای دهو
مشخصات فنی
الف) حجم خاکبرداری ۴۵۰ مترمکعب
ب) حجم شفته ریزی کف و دور کول ها ۱۰۰ مترمکعب
ج) کول گذاری ۷۰ متر طول
د) کول گذاری سه میله چاه ۸ متر طول
مدت زمان اجرای طرح
60 روز کاری
ثمرات طرح
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب وهمچنین افزایش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت مزارع ۱ (هکتار) بهبود معیشت خانوار روستایی بهروه وری ومدیریت حجم آب موجود قنات
تشریح طرح
مرمت واحیاء قنات روستای دهو به طول ۷۰ متر طول در عمق ۴ متر
بودجه مورد نیاز
الف) هزینه بیل مکانیکی به مدت ۱۰۰ ساعت
به مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
ب) هزینه بیمه نامه کارگران در پروژه باتوجه به عمق ۴ متر گود به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
پ) هزینه خرید کول به مبلغ ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال هزینه حمل کول به محل پروژه ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ريال
ت)هزینه خرید آهک ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
ث) هزینه خرید سیمان ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال
تصاویر طرح

در کار خیر شریک باشیم …

فهرست