رسالت خیریه کریمان

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است .خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیاء قنات، آب رسانی و مدیریت منابع آب، با زمینه سازی پایداری تأمین آب در روستاهای هدف، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎها یاری خواهد رساند.

چشم انداز خیریه کریمان

رفع دائم مسئله آب در روستاهای هدف از طریق احیاء قنات و آبرسانی

زمینه سازی کسب درآمد پایدار برای روستاییان مناطق محروم

ایجاد شبکه تعاملی میان خیریه ها و نهادهای ذی ربط جهت افزایش اثربخشی و کارایی ارائه خدمات

جلب مشارکت های خرد مردم جهت گسترش فرهنگ نیکوکاری و انفاق

هدایت فعالیت های خیرخواهانه سازمان ها (مسئولیت اجتماعی شرکتی) جهت ایجاد توسعه متوازن و پایدار در کشور

ارزش های خیریه کریمان

شفافیت، پایبندی به اصول اخلاقی و صداقت

حفظ کرامت و عزت نفس مددجویان

توانمندسازی و ترویج فرهنگ خودباوری

اهتمام ویژه به توسعه و آموزش متولیان خیریه جهت ارتقاء کیفیت خدمات

نگاهی جامع و توجه به اقتضائات فرهنگی و سبک زندگی در حل مسائل روستا

اسکرول به بالا