نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی

۱ از ۵

نهبندان

۳۰۰۰ متر لوله کشی

۱۹۰۰ متر کانال کشی

۲ از ۵

زیرکوه

۷۰۰ متر کانال کشی

۳ از ۵

درمیان

۵۸۰۰ متر کانال کشی

۶۰۰ متر مرمت استخر ذخیره آب

۴ از ۵

سربیشه

۶۰۰ متر احداث استخر ذخیره آب

۴۵۰ متر ساخت سیل بند

۳۰۰ متر کانال کشی

۵ از ۵

طرح های در دست اجرا

۰%

احداث استخر | قنات ذکریا شاهرخت

هدف :
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی تخریب شده است و هدر رفت زیادی دارد که با بازسازی استخر حداقل ۴۰% از هدررفت آب جلوگیری می گردد.
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشـاورزی با ظـرفیت تـولید ۲ تن زیر کشت مـی روند.
۰%

احداث استخر | قنات اصلی منوری

هدف :
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسـازی استـخر حـداقل ۳۰% از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد .
۰%

احداث استخر | قنات هفتاد رود

هدف :
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
احداث استخر ذخیره آب موجب هدر رفت آب و افزایش راندمان آبیاری و افزایش آبیاری سطح می شود.

طرح های جدید

۰%

احداث استخر | قنات گزخت

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی خاکی است که با بازسازی اســتخر حـداقل ۳۰% از هـدر رفـت آب جـلوگـیری مـی گردد.
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
۰%

احداث استخر | قنات ذکریا شاهرخت

هدف :
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی تخریب شده است و هدر رفت زیادی دارد که با بازسازی استخر حداقل ۴۰% از هدررفت آب جلوگیری می گردد.
۰%

احداث استخر | قنات چاه تنگل

هدف :
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدرفت آب جلوگیری می گردد .
ایواسک2
۰%

احیاء قنات | روستای ایواسک

هدف :
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.

طرح های تکمیل شده

۰%

مرمت استخر | چاه خزایی

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای ایواسک

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای اشباک

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱ هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی از عواید این طرح است.
۰%

انتقال آب | روستای رود چشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
۰%

مرمت قنات | قنات تنگلان

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخش زیادی از هدر رفت آب در مجرای قنات و کانال ها کاهش می یابد و نهایتا باعث تولید بیشتر و مرغوبیت محصول خواهد شد.
گل گزی
۰%

انتقال آب | روستای گل گزی

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

آب آشامیدنی | میغان

هدف :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب شرب بیش از ۹۰۰ نفر از اهالی تأمین خواهد شد.علاوه بر آن مشکلات بهداشتی ناشی از مصرف آب ناسالم برطرف می شود.
آب - دهنرود
۰%

انتقال آب | روستای دهنرود

هدف :
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا ۵ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت خواهند رفت تا همه اهالی دهنرود از عواید آن بهره مند شوند.
آب زهری
۰%

انتقال آب | روستای زهری

هدف :
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و بهبود وضعیت بیش از  ۱۰۰ نفر دستاورد این طرح است.
کشاورزی رومه
۰%

سرگشایی قنات | روستای رومه

هدف :
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی و بهبود سطح معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی دستاورد این طرح است.
قنات سریجان
۰%

سر گشایی قنات | روستای سریجان

هدف :
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش هدررفت ۳۵ درصدی آب و بهبود معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستای سریجان دستاورد سرگشایی این قنات است.
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.
روستای پیچکان
۰%

مرمت قنات | پیچکان

هدف :
۹۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد از هدر رفت آب کاهش پیدا می کند و همچنین یک هکتار به سطح زیر کشت باغات زرشک اضافه خواهد شد.
۰%

انتقال آب | علی آباد

هدف :
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مهاجرت معکوس ، کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش یک هکتاری سطح زیر کشت باغات زرشک دستاورد این طرح است.

معرفی پروژه آبرسانی

اسکرول به بالا