نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۱ از ۵

نهبندان

۳۰۰۰ متر لوله کشی

۳۶۷۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۲ از ۵

زیرکوه

۷۰۰ متر کانال کشی
۲۷۰ متر کول گذاری

۳ از ۵

درمیان

۷۲۰۰ متر کانال کشی
۲۱۱۰ متر مرمت استخر ذخیره آب

۱۳۲۰ متر لوله گذاری آب کشاورزی

۴ از ۵

سربیشه

۶۵۰ متر احداث استخر ذخیره آب

۴۵۰ متر ساخت سیل بند

۲۵۵۰ متر کانال کشی

۵ از ۵

طرح های در دست اجرا

۰%

احداث استخر | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاثیرگذاری این طرح بر کارآفرینی و درآمد اهالی موجب جلوگیری از مهاجرت ساکنین به حاشیه شهر ها میشود.
۰%

احیاء قنات | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این پروژه تا ۵۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود.جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.
۰%

مرمت قنات | شهرستان خوسف

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب به میزان ۳۰ درصد و جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.
مرمت قنات - خیریه
۰%

مرمت قنات | روستای تنگل

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدیریت حجم آب موجود قنات جلوگیری از هدر رفت آب در قنات تا میزان ۱۵ درصد و افزایش سطح زیر کشت مزارع تا ۱ هکتار .
قنات هفتاد رود - خیریه
۰%

انتقال آب | قنات هفتاد رود

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح موجب رونق بیشتر کشاورزی در این روستا می شود که این امر مقدمات مهاجرت معکوس جوانان را فراهم می کند.

طرح های جدید

ایواسک2
۰%

احیاء قنات | روستای ایواسک

هدف :
۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.

طرح های تکمیل شده

۰%

انتقال آب | قنات فیض آباد

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۵۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.تولید محصولاتی مانند جو و گندم تا ۲ برابر افزایش می یابد.
۰%

انتقال آب | قنات دربلوند

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳ هکتار به سطح زیرکشت زمین های کشاورزی محصولاتی چون گندم و جو در این روستا اضافه می شود.
۰%

احداث استخر | قنات گزخت

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی خاکی است که با بازسازی اســتخر حـداقل ۳۰% از هـدر رفـت آب جـلوگـیری مـی گردد.
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
۰%

احداث استخر | قنات ذکریا شاهرخت

هدف :
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی تخریب شده است و هدر رفت زیادی دارد که با بازسازی استخر حداقل ۴۰% از هدررفت آب جلوگیری می گردد.
۰%

احداث استخر | قنات چاه تنگل

هدف :
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدرفت آب جلوگیری می گردد .
۰%

احداث استخر | قنات اصلی منوری

هدف :
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسـازی استـخر حـداقل ۳۰% از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد .
۰%

مرمت استخر | چاه خزایی

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای ایواسک

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای اشباک

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱ هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی از عواید این طرح است.
۰%

انتقال آب | روستای رود چشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
۰%

مرمت قنات | قنات تنگلان

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخش زیادی از هدر رفت آب در مجرای قنات و کانال ها کاهش می یابد و نهایتا باعث تولید بیشتر و مرغوبیت محصول خواهد شد.
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشـاورزی با ظـرفیت تـولید ۲ تن زیر کشت مـی روند.
گل گزی
۰%

انتقال آب | روستای گل گزی

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

آب آشامیدنی | میغان

هدف :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب شرب بیش از ۹۰۰ نفر از اهالی تأمین خواهد شد.علاوه بر آن مشکلات بهداشتی ناشی از مصرف آب ناسالم برطرف می شود.
آب - دهنرود
۰%

انتقال آب | روستای دهنرود

هدف :
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا ۵ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت خواهند رفت تا همه اهالی دهنرود از عواید آن بهره مند شوند.

معرفی پروژه آبرسانی

اسکرول به بالا