نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۱ از ۵

نهبندان

۳۰۰۰ متر لوله کشی

۳۶۷۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۲ از ۵

زیرکوه

۷۰۰ متر کانال کشی
۲۷۰ متر کول گذاری

۳ از ۵

درمیان

۷۲۰۰ متر کانال کشی
۲۱۱۰ متر مرمت استخر ذخیره آب

۱۳۲۰ متر لوله گذاری آب کشاورزی

۴ از ۵

سربیشه

۶۵۰ متر احداث استخر ذخیره آب

۴۵۰ متر ساخت سیل بند

۲۵۵۰ متر کانال کشی

۵ از ۵

طرح های در دست اجرا

۰%

آبرسانی و تامین آب شرب | روستای باغستان

هدف :
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روستای چهکند مود
۰%

احیاء و مرمت قنات | روستای چهکند مود

هدف :
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این طرح باعث جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش ۵۰ درصدی تولیدات کشاورزی می شود.
روستای آنیک
۰%

انتقال آب | قنات روستای آنیک

هدف :
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.
روستای قومنجان
۰%

احیاء و مرمت قنات | روستای قومنجان

هدف :
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح آبرسانی به روستا تثبیت شده و کشاورزی رونق میابد.
۰%

احداث استخر | روستای عبدی آباد

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.
۰%

حوضچه انتقال آب | روستای طبسین

هدف :
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این طرح باعث کاهش عملیات زراعی و افزایش اراضی سطح زیر کشت می شود.
۰%

انتقال آب | روستای نخرود

هدف :
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.

طرح های تکمیل شده

۰%

انتقال آب شرب | روستای چاه حسینی

هدف :
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۳۵ خانوار روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی سالم بهرمند میشوند.
۰%

انتقال آب شرب | شهرستان سربیشه

هدف :
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۲۰خانور ساکن از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
ساخت قنات - خرسان جنوبی
۰%

مرمت قنات | شهرستان خوسف

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب به میزان ۳۰ درصد و جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.
آب کنترل نشده - خیریه آب
۰%

احداث استخر | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاثیرگذاری این طرح بر کارآفرینی و درآمد اهالی موجب جلوگیری از مهاجرت ساکنین می شود.
۰%

احیاء قنات | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این پروژه تا ۵۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود.جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.
پروژه تکمیل شده
۰%

انتقال آب | قنات فیض آباد

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۵۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.تولید محصولاتی مانند جو و گندم تا ۲ برابر افزایش می یابد.
۰%

انتقال آب | قنات هفتاد رود

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح موجب رونق بیشتر کشاورزی در این روستا می شود که این امر مقدمات مهاجرت معکوس جوانان را فراهم می کند.
قنات دربلوند- تکمیل شده
۰%

انتقال آب | قنات دربلوند

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳ هکتار به سطح زیرکشت زمین های کشاورزی محصولاتی چون گندم و جو در این روستا اضافه می شود.
گزخت-تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات گزخت

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی خاکی است که با بازسازی اســتخر حـداقل ۳۰% از هـدر رفـت آب جـلوگـیری مـی گردد.
گمچ شیرخند - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
قنات ذکریا - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات ذکریا شاهرخت

هدف :
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی تخریب شده است و هدر رفت زیادی دارد که با بازسازی استخر حداقل ۴۰% از هدررفت آب جلوگیری می گردد.
شیرگ - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات چاه تنگل

هدف :
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدرفت آب جلوگیری می گردد .
منوری- تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات اصلی منوری

هدف :
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسـازی استـخر حـداقل ۳۰% از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد .
احداث استخر
۰%

احداث استخر | قنات هفتاد رود

هدف :
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
احداث استخر ذخیره آب موجب هدر رفت آب و افزایش راندمان آبیاری و افزایش آبیاری سطح می شود.
چاه خزایی - تکمیل شده
۰%

مرمت استخر | چاه خزایی

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.
خسرو - تکمیل
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
ایواسک
۰%

انتقال آب | روستای ایواسک

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
منند - تکمیل شده
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
علی آباد قنات - تکمیل
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
خیج - تکمیل شده
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
آب

معرفی پروژه آبرسانی

اسکرول به بالا