نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۱ از ۵

نهبندان

۳۰۰۰ متر لوله کشی

۳۶۷۰ متر کانال کشی آب کشاورزی

۲ از ۵

زیرکوه

۷۰۰ متر کانال کشی
۲۷۰ متر کول گذاری

۳ از ۵

درمیان

۷۲۰۰ متر کانال کشی
۲۱۱۰ متر مرمت استخر ذخیره آب

۱۳۲۰ متر لوله گذاری آب کشاورزی

۴ از ۵

سربیشه

۶۵۰ متر احداث استخر ذخیره آب

۴۵۰ متر ساخت سیل بند

۲۵۵۰ متر کانال کشی

۵ از ۵

طرح های در دست اجرا

آب کنترل نشده - خیریه آب
۰%

احداث استخر | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاثیرگذاری این طرح بر کارآفرینی و درآمد اهالی موجب جلوگیری از مهاجرت ساکنین می شود.
۰%

انتقال آب شرب | شهرستان سربیشه

هدف :
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۲۰خانور ساکن از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
۰%

انتقال آب شرب | روستای چاه حسینی

هدف :
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح ۳۵ خانوار روستایی از آب آشامیدنی و بهداشتی سالم بهرمند میشوند.

طرح های جدید

ایواسک2
۰%

احیاء قنات | روستای ایواسک

هدف :
۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.

طرح های تکمیل شده

۰%

احیاء قنات | شهرستان سربیشه

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این پروژه تا ۵۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود.جلوگیری از آلوده شدن آب قابل شرب قنات از اهداف این طرح می باشد.
پروژه تکمیل شده
۰%

انتقال آب | قنات فیض آباد

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۵۰ درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.تولید محصولاتی مانند جو و گندم تا ۲ برابر افزایش می یابد.
۰%

انتقال آب | قنات هفتاد رود

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح موجب رونق بیشتر کشاورزی در این روستا می شود که این امر مقدمات مهاجرت معکوس جوانان را فراهم می کند.
قنات دربلوند- تکمیل شده
۰%

انتقال آب | قنات دربلوند

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳ هکتار به سطح زیرکشت زمین های کشاورزی محصولاتی چون گندم و جو در این روستا اضافه می شود.
گزخت-تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات گزخت

هدف :
۴۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی خاکی است که با بازسازی اســتخر حـداقل ۳۰% از هـدر رفـت آب جـلوگـیری مـی گردد.
گمچ شیرخند - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
قنات ذکریا - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات ذکریا شاهرخت

هدف :
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی تخریب شده است و هدر رفت زیادی دارد که با بازسازی استخر حداقل ۴۰% از هدررفت آب جلوگیری می گردد.
شیرگ - تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات چاه تنگل

هدف :
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسازی استخر حداقل ۳۰% از هدرفت آب جلوگیری می گردد .
منوری- تکمیل شده
۰%

احداث استخر | قنات اصلی منوری

هدف :
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسـازی استـخر حـداقل ۳۰% از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد .
چاه خزایی - تکمیل شده
۰%

مرمت استخر | چاه خزایی

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.
خسرو - تکمیل
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
ایواسک
۰%

انتقال آب | روستای ایواسک

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
منند - تکمیل شده
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
علی آباد قنات - تکمیل
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
خیج - تکمیل شده
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
اشباک
۰%

انتقال آب | روستای اشباک

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱ هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی از عواید این طرح است.
رودچشمه
۰%

انتقال آب | روستای رود چشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
تنگلان - تکمیل
۰%

مرمت قنات | قنات تنگلان

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخش زیادی از هدر رفت آب در مجرای قنات و کانال ها کاهش می یابد و نهایتا باعث تولید بیشتر و مرغوبیت محصول خواهد شد.
تلخان - تکمیل شده
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشـاورزی با ظـرفیت تـولید ۲ تن زیر کشت مـی روند.
۰%

مرمت قنات | روستای تنگل

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدیریت حجم آب موجود قنات جلوگیری از هدر رفت آب در قنات تا میزان ۱۵ درصد و افزایش سطح زیر کشت مزارع تا ۱ هکتار.
آب

معرفی پروژه آبرسانی

اسکرول به بالا