نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی

۱ of 5

نهبندان

۳۰۰۰ متر لوله کشی

۱۹۰۰ متر کانال کشی

۲ of 5

زیرکوه

۷۰۰ متر کانال کشی

۳ of 5

درمیان

۵۸۰۰ متر کانال کشی

۶۰۰ متر مرمت استخر ذخیره آب

۴ of 5

سربیشه

۶۰۰ متر احداث استخر ذخیره آب

۴۵۰ متر ساخت سیل بند

۳۰۰ متر کانال کشی

۵ of 5

طرح های در دست اجرا

۰%

احیاء قنات | دهو

هدف :
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بهبود معیشت اهالی روستا ، بهره وری و مدیریت حجم آب موجود قنات از جمله منافع حاصل از اجرای این طرح خواهد بود.
روستای تنگل
۰%

مرمت قنات | روستای تنگل

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدیریت حجم آب موجود قنات جلوگیری از هدر رفت آب در قنات تا میزان ۱۵ درصد و افزایش سطح زیر کشت مزارع تا ۱ هکتار .
رودچشمه
۰%

انتقال آب | روستای رودچشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
ایواسک2
۰%

احیاء قنات | روستای ایواسک

هدف :
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.

طرح های جدید

تقندیک
۰%

انتقال آب | روستای تقندیک

هدف :
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش ۲ هکتاری سطح زیر کشت مزارع زرشک از عواید این طرح است.
ایواسک
۰%

انتقال آب | روستای ایواسک

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
محمود علی
۰%

انتقال آب | محمود علی

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت آب و افزایش۲ هکتاری سطح زیرکشت مزارع زرشک از عواید این طرح است.
قیک سفلی
۰%

انتقال آب | روستای قیک سفلی

هدف :
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
علی هدیه
۰%

انتقال آب | روستای علی هدیه

هدف :
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
بیشه
۰%

انتقال آب | روستای بیشه

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش سطح زیر کشت مزارع روستا تا ۲ هکتار و همچنین کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب از عواید این طرح است.
چاه حیدری
۰%

مرمت استخر | روستای چاه حیدری

هدف :
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با مرمت استخر ذخیره این روستا بیش از ۳ هکتار از مزارع زیر کشت می روند و کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا می کند .
کماچی
۰%

آب آشامیدنی | روستای کماچی

هدف :
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح ، باعث دائمی شدن آب آشامیدنی مردم و همچنین رونق دامداری در این روستا می شود.           
باغ سنگی
۰%

انتقال آب | روستای باغ سنگی

هدف :
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش سطح زیر کشت مزارع روستا تا ۲ هکتار و همچنین کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب از عواید این طرح است.
کلاته
۰%

انتقال آب | روستای کلاته جنگل

هدف :
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳۰ درصد هدر رفت آب کاهش پیدا می کند به تبع آن سطح زیرکشت ۳ هکتار از مزارع افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای مهل آباد

هدف :
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش ۵ هکتاری سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات و همچنین کاهش ۱۵درصدی هدررفت آب کشاورزی از عواید این طرح است.
عباس آباد
۰%

انتقال آب | عباس آباد کلپ

هدف :
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش ۱ هکتاری سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات و همچنین کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب کشاورزی از عواید این طرح است.
اتشکده
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایشی یک هکتاری سطح زیر کشت مزارع پنبه، سبزیجات و صیفی جات از عواید این طرح است.
انتقال آب دهو
۰%

انتقال آب | روستای دهو

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

کانال انتقال آب | کلاته رئیس

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب جلوگیری میشود و به تبع آن سطح زیرکشت۲هکتار از مزارع محصولاتی همچون انار افزایش پیدا می کند.
تنگل تلخان علیان
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشاورزی با ظرفیت تولید ۲ تن زیر کشت می روند.
کلاته نظر
۰%

انتقال آب | کلاته نظر

هدف :
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری ازهدر رفت آب و همچنین افزایش تولید و جلوگیری از مهاجرت افراد به شهر از عواید اجرای این پروژه است .
خیریه کریمان - قنات
۰%

قنات | کوشکک

هدف :
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با مرمت قنات کوشکک بیش از ۴هکتار از باغات زرشک زیر کشت خواهد رفت و از هدر رفت ۲۰ درصدی آب جلوگیری می شود.
آب آشامیدنی - کهکرود
۰%

آب آشامیدنی | کهکرود

هدف :
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر تأمین آب شرب روستا ، آب مورد نیاز برای کشاورزی و دامداری نیز تأمین خواهد شد که این امر باعث مهاجرت معکوس می شود.
قنات براندود
۰%

احیاء قنات | براندود

هدف :
۱۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح هدر رفت آب تا ۴۰ درصد کاهش می یابد و همچنین سطح زیر کشت باغات کشاورزی به میزان ۴ هکتار افزایش خواهد یافت.
تجنود
۰%

احداث استخر | تجنود

هدف :
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با توجه به واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی دولتی به مردم با تامین آب موردنیاز قدم بزرگی جهت رونق کشاورزی در این روستا برداشته می شود.

طرح های تکمیل شده

۰%

مرمت استخر | چاه خزایی

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

انتقال آب | روستای اشباک

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱ هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی از عواید این طرح است.
۰%

مرمت قنات | قنات تنگلان

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بخش زیادی از هدر رفت آب در مجرای قنات و کانال ها کاهش می یابد و نهایتا باعث تولید بیشتر و مرغوبیت محصول خواهد شد.
گل گزی
۰%

انتقال آب | روستای گل گزی

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
۰%

آب آشامیدنی | میغان

هدف :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب شرب بیش از ۹۰۰ نفر از اهالی تأمین خواهد شد.علاوه بر آن مشکلات بهداشتی ناشی از مصرف آب ناسالم برطرف می شود.
آب - دهنرود
۰%

انتقال آب | روستای دهنرود

هدف :
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا ۵ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت خواهند رفت تا همه اهالی دهنرود از عواید آن بهره مند شوند.
آب زهری
۰%

انتقال آب | روستای زهری

هدف :
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و بهبود وضعیت بیش از  ۱۰۰ نفر دستاورد این طرح است.
کشاورزی رومه
۰%

سرگشایی قنات | روستای رومه

هدف :
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی و بهبود سطح معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی دستاورد این طرح است.
قنات سریجان
۰%

سر گشایی قنات | روستای سریجان

هدف :
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش هدررفت ۳۵ درصدی آب و بهبود معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستای سریجان دستاورد سرگشایی این قنات است.
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.
روستای پیچکان
۰%

مرمت قنات | پیچکان

هدف :
۹۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد از هدر رفت آب کاهش پیدا می کند و همچنین یک هکتار به سطح زیر کشت باغات زرشک اضافه خواهد شد.
۰%

انتقال آب | علی آباد

هدف :
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مهاجرت معکوس ، کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش یک هکتاری سطح زیر کشت باغات زرشک دستاورد این طرح است.

معرفی پروژه آبرسانی

به بالای صفحه بردن