نقشه خراسان جنوبی

بیرجند

۵۳۰ متر کانال کشی

۱ of 4

نهبندان

۷۰۰ متر کانال کشی

۲ of 4

زیرکوه

۲۸۰ متر کانال کشی

۳ of 4

درمیان

۳۵۰ متر کانال کشی

۴ of 4

طرح های در دست اجرا

انتقال آب آتشکده
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش نیم هکتاری سطح زیر کشت کشاورزی مزارع  دستاورد این طرح است.
بوته زیرگ
۰%

مرمت قنات | بوته زیرگ

هدف :
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
با انجام طرح لوله گذاری بیش از۳۰۰ نفر از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و سطح زیر کشت به ۲۰ هکتار افزایش خواهد یافت.
قنات میغان
۰%

آب آشامیدنی | میغان

هدف :
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آب شرب بیش از ۹۰۰ نفر از اهالی تأمین خواهد شد.علاوه بر آن مشکلات بهداشتی ناشی از مصرف آب ناسالم برطرف می شود.
بحران آب
۰%

احداث استخر | کلاته زرد

هدف :
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش ۱.۵ هکتاری سطح زیر کشت زمین های کشاورزی از عواید این طرح است.
انتقال آب دهو
۰%

احیاء قنات | دهو

هدف :
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بهبود معیشت اهالی روستا ، بهره وری و مدیریت حجم آب موجود قنات از جمله منافع حاصل از اجرای این طرح خواهد بود.
حسن آباد
۰%

انتقال آب | حسن آباد

هدف :
۴۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هدر رفت آب کاهش می یابد و با توجه به اینکه این قنات جز قنوات اصلی است بیش از۱۵۰۰ نفر ازاجرای این طرح بهرمند می شوند.

طرح های جدید

قنات خسرو
۰%

مرمت قنات | قنات خسرو

هدف :
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
تقندیک
۰%

انتقال آب | روستای تقندیک

هدف :
۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایش ۲ هکتاری سطح زیر کشت مزارع زرشک از عواید این طرح است.
منند
۰%

مرمت قنات | روستای مُنُند

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در صورت اجرای این طرح از خـشک شدن باغـات جلوگیری به عـمل خـواهد آمـد و کشـاورزی رونق مـی یابد.                         
محمود علی
۰%

انتقال آب | محمود علی

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدررفت آب و افزایش۲ هکتاری سطح زیرکشت مزارع زرشک از عواید این طرح است.
قیک سفلی
۰%

انتقال آب | روستای قیک سفلی

هدف :
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
علی هدیه
۰%

انتقال آب | روستای علی هدیه

هدف :
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
قنات علی آباد
۰%

مرمت استخر | قنات علی آباد

هدف :
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری از هدررفت آب تا ۵۰ درصد و همچنین افزایش سطح زیرکشت سبزیجات و صیفی جات از عواید اجرای این طرح است .
خیج
۰%

مرمت استخر | قنات خیج

هدف :
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
بیشه
۰%

انتقال آب | روستای بیشه

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش سطح زیر کشت مزارع روستا تا ۲ هکتار و همچنین کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب از عواید این طرح است.
چاه حیدری
۰%

مرمت استخر | روستای چاه حیدری

هدف :
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با مرمت استخر ذخیره این روستا بیش از ۳ هکتار از مزارع زیر کشت می روند و کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا می کند .
کماچی
۰%

آب آشامیدنی | روستای کماچی

هدف :
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجرای این طرح ، باعث دائمی شدن آب آشامیدنی مردم و همچنین رونق دامداری در این روستا می شود.           
باغ سنگی
۰%

انتقال آب | روستای باغ سنگی

هدف :
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزایش سطح زیر کشت مزارع روستا تا ۲ هکتار و همچنین کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب از عواید این طرح است.
کلاته
۰%

انتقال آب | روستای کلاته جنگل

هدف :
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح حداقل ۳۰ درصد هدر رفت آب کاهش پیدا می کند به تبع آن سطح زیرکشت ۳ هکتار از مزارع افزایش پیدا می کند.
دهن رود
۰%

انتقال آب | روستای دهن رود

هدف :
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب و افزایش ۲ هکتاری سطح زیرکشت کشاورزی از عواید این طرح است.                                       
اتشکده
۰%

انتقال آب | آتشکده

هدف :
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و همچنین افزایشی یک هکتاری سطح زیر کشت مزارع پنبه، سبزیجات و صیفی جات از عواید این طرح است.
۰%

انتقال آب | روستای اشباک

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۲۰درصدی هدررفت آب و افزایش ۱ هکتاری سطح زیرکشت کشاورزی از عواید این طرح است.                                                       
رودچشمه
۰%

انتقال آب | روستای رودچشمه

هدف :
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مردم این روستا جهت امرار معاش وابسته به کشاورزی و دامداری اند.اجرای این طرح تأثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم خواهد داشت.
۰%

کانال انتقال آب | کلاته رئیس

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح از هدر رفت آب جلوگیری میشود و به تبع آن سطح زیرکشت۲هکتار از مزارع محصولاتی همچون انار افزایش پیدا می کند.
تنگلان
۰%

مرمت قنات | قنات تنگلان

هدف :
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح بخش زیادی از هدر رفت آب در مجرای قنات و کانال ها کاهش می یابد .                                                         
تنگل تلخان علیان
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشاورزی با ظرفیت تولید ۲ تن زیر کشت می روند.
۰%

مرمت قنات | روستای تنگل

هدف :
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هکتار از زمین های زیر کشت مـی رود و هـمچنین ۳۰ خـــانوار از عـواید آن بـهره مند می شوند.                
کلاته نظر
۰%

انتقال آب | کلاته نظر

هدف :
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جلوگیری ازهدر رفت آب و همچنین افزایش تولید و جلوگیری از مهاجرت افراد به شهر از عواید اجرای این پروژه است .

طرح های تکمیل شده

گل گزی
۰%

انتقال آب | روستای گل گزی

هدف :
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
با اجرای این طرح مقدار ۳۰ درصد از هدر رفت آب جلوگیری می شود و با تسهیل در امر آبیاری راندمان کشت افزایش پیدا می کند.
آب - دهنرود
۰%

انتقال آب | روستای دهنرود

هدف :
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا ۵ هکتار از زمین های کشاورزی زیر کشت خواهند رفت تا همه اهالی دهنرود از عواید آن بهره مند شوند.
آب زهری
۰%

انتقال آب | روستای زهری

هدف :
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و بهبود وضعیت بیش از  ۱۰۰ نفر دستاورد این طرح است.
کشاورزی رومه
۰%

سرگشایی قنات | روستای رومه

هدف :
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اشتغال فصلی اهالی در حوزه کشاورزی و بهبود سطح معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی دستاورد این طرح است.
قنات سریجان
۰%

سر گشایی قنات | روستای سریجان

هدف :
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش هدررفت ۳۵ درصدی آب و بهبود معیشت بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستای سریجان دستاورد سرگشایی این قنات است.
روستای پیچکان
۰%

مرمت قنات | پیچکان

هدف :
۹۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ درصد از هدر رفت آب کاهش پیدا می کند و همچنین یک هکتار به سطح زیر کشت باغات زرشک اضافه خواهد شد.
۰%

انتقال آب | علی آباد

هدف :
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مهاجرت معکوس ، کاهش ۳۰ درصدی هدر رفت آب و افزایش یک هکتاری سطح زیر کشت باغات زرشک دستاورد این طرح است.

درخواست ثبت پروژه آب

اسکرول به بالا