previous arrow
next arrow
Slider

طرح های در دست اجرا

خیریه جهت کمک به محرومین ، نیازمندان و افراد کم برخوردار

1
پروژه های فعال
1
روستا های تحت پوشش
1
حامیان کریمان
کریمان

*

پرداختی آسان

حمایت از کریمان

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

فهرست