previous arrow
next arrow
Slider

طرح های در دست اجرا

مرمت قنات

روستای پیچکان

با اجرای این طرح ۲ هکتار از زمین های خشک شده زیر کشت خواهد رفت.

بودجه طرح : ۴۰ میلیون تومان

میزان مشارکت شما :10%
10%
مشارکت میکنم
1
پروژه های فعال
1
روستا های تحت پوشش
1
حامیان کریمان
1
پروژه های فعال
1
روستا های تحت پوشش
1
حامیان کریمان
کریمان

*

پرداختی آسان

حمایت از کریمان

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

فهرست