ما که هستیم ؟

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد بستر اشتغال در مناطق محروم کشور به فعالیت می پردازد. آنچه که خیریه کریمان را متمایز می کند تمرکز بر مسئله آب است .

نگارستان آب

چشم انداز ۱۴۰۱ خیریه کریمان

همانند سال گذشته، سال جاری نیز به یاری خداوند متعال، تمرکز اصلی خیریه کریمان بر حوزه آب خواهد بود .در مورد توانمندسازی نیز اولویت ما کسب و کارهایی است که از فعالیت در حوزه احیاء قنات و زمین های کشاورزی منشعب می شوند.

پیشرفت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هدف : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۰%
۰%

احداث استخر | قنات اصلی منوری

هدف :
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر ذخیره آب قبلی به طور کامل از بین رفته است که با بازسـازی استـخر حـداقل ۳۰% از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد .
۰%

احداث استخر | قنات گمچ شیرخند

هدف :
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
استخر دخیره آب قبلی خاکی میباشد که با بازسـازی اســتـخر حـداقل ۳۰%از هدر رفت آب جـلوگیری مـی گردد.
۰%

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

هدف :
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشـاورزی با ظـرفیت تـولید ۲ تن زیر کشت مـی روند.

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت
صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت دادن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

۰

روستای احیا شده

۰

طرح های فعال

۰

حامیان

اسکرول به بالا