تنگل تلخان علیان

مرمت قنات | قنات تلخان علیا

۳۵ خانواده از اجرای این پروژه منتفع می شوند و ۵ هکتار از زمین های کشاورزی با ظرفیت تولید ۲ تن زیر کشت می روند.