چاه خزایی - تکمیل شده

مرمت استخر | چاه خزایی

علاوه بر جلوگیری ۵۰ درصدی از هدر رفت آب موجود ، مشکل بهداشت آب شرب دام های سبک و سنگین برطرف خواهد شد.