حکایت

حکایت یک وقف اجتماعی

یکی از نکات قابل تأمل در تاریخ دیار استان خراسان جنوبی این است که اولین شهر دارای شبکه آب رسانی از طریق لوله بیرجند بوده