احیاء و مرمت قنات | روستای دهشیب

این طرح باعث جلوگیری از هدر رفت آب و حفاظت از قنات در برابر سیل و … می شود.