طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

قاتل زاینده رود

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

چاه مکن بهر آب

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

سیاره ای تشنه

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

از آب مضايقه نکنیم

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

چرا خراسان جنوبی؟

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

چرا می خواهیم قنات را احیاء کنیم؟

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
به بالای صفحه بردن