درخت طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

درخت طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

انتقال آب | روستای نخرود

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احداث استخر | روستای کریم آباد

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احیاء و مرمت قنات | روستای قومنجان

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احداث استخر | روستای عبدی آباد

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

حوضچه انتقال آب | روستای طبسین

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

احیاء و مرمت قنات | روستای دهشیب

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
اسکرول به بالا