طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

طوبی یکی از طرح های خیریه کریمان است که با هدف احیاء سنت پرداخت صدقه آغاز ماه های قمری و مشارکت داددن مردم در روند پیگیری صدقات شکل گرفته است.

طرح طوبی

رودهای خراسان جنوبی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

انتقال آب | قنات فیض آباد

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

چالش‌های ناشی از کمبود آب در خراسان جنوبی

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

وضعیت کنونی تخریب قنوات در ایران

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

انتقال آب | قنات هفتاد رود

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

کارکرد زیست محیطی قنات

تالار گفت و گو برای ارسال نظرات شما.

خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
خیریه-خراسان جنوبی
اسکرول به بالا