کریمان
موسسه خیریه کریمان
Image is not available

خیریه کریمان (مهرنگار ماندگار) به عنوان خیریه ای مردمی بر اساس تعالیم الهی، انگیزه والای انسان دوستانه و به دور از هرگونه گرایشات سیاسی، ضمن حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی به حامیان از سوی دیگر، در زمینه محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در روستاهای محروم کشور به فعالیت می پردازد.

Slider
طرح های مناسبتی فعال
ساخت نهر آب

حفر قنات

حفر 150 متر قنات در روستای اسپیدر سریجان با مشارکت قرارگاه پیشرفت…
بودجه کلی طرح : 75,000,000 تومان
مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم
همیشه در کنارتان هستیم

کریمان

*

پرداختی آسان

فهرست