previous arrow
next arrow
Slider

طرح های در دست اجرا

هم اکنون می توانید سهیم باشید.
نان

نان

زمان طرح : فصلی توانمندسازی خانوارهای کم برخوردار مناطق محروم به منظور…
بودجه کلی طرح : 10میلیون تومان
مبلغ جمع شده87%
87%
مشارکت میکنم

هم سفره

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار
بودجه کلی طرح : 20 میلیون تومان
مبلغ جمع شده97%
97%
مشارکت میکنم
1
پروژه های فعال
1
افراد تحت پوشش
1
تعداد نیازهای رفع شده
کریمان

*

پرداختی آسان

حمایت از کریمان

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

فهرست