کریمان
کریمان
با کریمان کار ها دشوار نیست...
Slider
طرح های مناسبتی فعال
ساخت نهر آب

حفر قنات

حفر ۱۵۰ متر قنات در روستای اسپیدر سریجان با مشارکت قرارگاه پیشرفت…
بودجه کلی طرح : 75,000,000 تومان
مبلغ جمع شده20%
20%
مشارکت میکنم
همیشه در کنارتان هستیم

مشارکت

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

حمایت از کریمان
فهرست