previous arrow
next arrow
Slider

طرح های در دست اجرا

هم اکنون می توانید سهیم باشید.

کفاره

هر مد طعام 3000  هزار تومان کفاره عمد 180000 هزار تومان
بودجه کلی طرح : 20 میلیون تومان
مبلغ جمع شده100%
100%
مشارکت میکنم
نان

نان

زمان طرح : فصلی توانمندسازی خانوارهای کم برخوردار مناطق محروم به منظور…
بودجه کلی طرح : 10میلیون تومان
مبلغ جمع شده87%
87%
مشارکت میکنم

هم سفره

جمع آوری، تهیه و توزیع ارزاق برای خانواده های کم برخوردار
بودجه کلی طرح : 20 میلیون تومان
مبلغ جمع شده93%
93%
مشارکت میکنم

خیریه جهت کمک به محرومین ، نیازمندان و افراد کم برخوردار

1
پروژه های فعال
1
افراد تحت پوشش
1
تعداد نیازهای رفع شده
کریمان

*

پرداختی آسان

حمایت از کریمان

در صورت پرداخت به این صندوق ما آن را در فعالیت های دارای اولویت بیشتر مصرف مینماییم

فهرست