آب و اهمیت آن در فلات ایران

آب و اهمیت آن در فلات ایران

آب و اهمیت آن در فلات ایران:

واقعیت این است که  ازمجموع آب های جهان ۹۷.۲درصد را آب شور دریاها و اقیانوس ها تشکیل میدهند. سهم آب شیرین رودخانه‌ها و دریاچه‌ها که منابع اصلی قابل استفاده برای انسان هستند ۰.۰۰۳ درصد از کل منابع آب جهان است.

وضعیت کشور ما در این میان از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا که ما تنها ۳ دهم درصد منابع آب جهان را در اختیار داریم و سال هاست که با بحران آب روبرو هستیم. متوسط سالانه نزولات جوی در کشور حدود ۲۴۰ میلیمتر در سال است که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیا است. بدین ترتیب ایران از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود. این امر از یک سو اهمیت توجه به هیدروپلیتیک در تعامل با دیگر کشورها و از سوی دیگر توجه به مدیریت آب در داخل کشور را دو چندان می کند.

حاصل بارش‌ها و مجموع سایر ورودی‌های سطحی و زیرزمینی به درون کشور، در نهایت به پتانسیل کل آب ۱۱۴.۴ میلیارد مترمکعب منتج می‌شود. از این میزان ۴۱.۳ میلیارد مترمکعب جریان سطحی خروجی و انتقالی از کشور است که به دریاها و یا کشورهای همسایه وارد می‌شود و ۰.۴۸ میلیارد مترمکعب در آب خوان‌های مشترک با کشورهای همسایه، از منابع آب زیرزمینی به خارج از کشور تخلیه می‌شود.

آب

آب یکی از عوامل بنیادی تولید در بخش کشاورزی است که با تداوم خشکسالی و وجود محدودیت در برداشت این کالای با ارزش، کشاورزان با توجه به شرایط نامطلوب برای دستیابی به این ماده حیاتی با چالش هایی رو به رو هستند. در بسیاری از مناطق ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و یا رﯾﺰش ﻫﺎی ﮐﻮره ﻗﻨﺎت و ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد در نقاط کوره ، مزید بر علت ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

خیریه کریمان ﺑﺎ اﺟﺮای پروژه های احیا و آب رسانی وضعیت مطلوبی ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺪاری آب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ کرد که ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا