روستای قومنجان

احیاء و مرمت قنات | روستای قومنجان

با اجرای این طرح آبرسانی به روستا تثبیت شده و کشاورزی رونق میابد.