حوضچه انتقال آب | روستای طبسین

این طرح باعث کاهش عملیات زراعی و افزایش اراضی سطح زیر کشت می شود.