روستای آنیک

انتقال آب | قنات روستای آنیک

با اجرای این طرح از هدر رفت آب در هنگام انتقال به زمین های کشاورزی جلو گیری می شود.