خیریه کریمان1

کارکرد های اقتصادی قنات

یکی از ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصادی آن است. قنات‌ها به عنوان شریان‌های حیاتی مناطق خشک و نیمه خشک کشور، در بعد اقتصاد، نقشی بنیادین بازی می‌کنند.